ТРЗ ЗАПИ

10.01.13 (25.01.2023)
 • Служебни бележки по чл.73(6) Решен е проблем с разпечатването на бележки за стари години (<2022).
10.01.07 (16.01.2023)
 • Служебни бележки по чл.73(6) Актуализиран е модулът за генериране на служебни бележки и вече се включва информация за необлагаемите доходи, които е получило лицето. Това са ваучери за храна, болничните за сметка на работодателя, някой обезщетения и др. Трябва да прегенерирате всички бележки и да проверите дали са вярни тези, за които сте въвели облекчения за деца. Дадена е възможност за задаване на брой деца. Ако се зададени брой деца, програмата поема изчисляването на намалението на данъчната основа автоматично!

  За да излизат коректно необлагаемите обезщетения, трябва да отидете на "Настройки" -> "Видове обезщетения" и да редактирате необлагаемите обезщетения, като посочите стойност в поле "Код доход".
10.01.05 (09.01.2023)
 • НКПД Добавени са няколко професии към класификатора на професиите и длъжностите.
10.01.04 (09.01.2023)
 • ТЗПБ 2023 Зададени са същите проценти като 2022г.
10.01.02 (06.01.2023)
 • Ваучери за храна Вече излизат като обща сума в справка "Суми по видове плащане" и има възможност за автоматичното им осчетоводяване в Прециз-СХ.
10.01.01 (05.01.2023)
 • Сметки на НАП Програмата актуализира сметките за ДОД, защото офис София - Подуяне се слива с Оборище и Илинден с Люлин.
10.01.00 (03.01.2023)
 • 2023 Нова минимална работна заплата от 780 лв. за 2023г. Минималният осиг. доход за самоосигуряващите се не е променен, защото няма нов бюджет.
10.00.22 (22.12.2022)
 • Служебни бележки по чл.73(6) Актуализирана е служебната бележка за доходи от трудови договори. Добавено е новото поле за авансово използвани облекчения за деца. Можете да направите годишното изравняване като въведете данните за облекчения за деца и доходи от други работодатели и след това отидете в 12 месец (респективно 1-ви ако се изплащат в текущия месец) и изберете "Начисляване на годишно изравняване".
10.00.21 (15.12.2022)
 • Потребителски допл. по КТ Добавена е възможност за въвеждане на нови видове доплащания по КТ. Това става от "Настройки" -> "Доплащания по КТ"
 • Ведомост за перо Дадена е възможност за извеждане на справката са още много видове суми, които се поддържат от програмата. Една от тях е сумата за ваучери за храна.