ТРЗ ЗАПИ

11.02.33 (11.06.2024)
 • Присъствена форма Отстранена е неточност при изчисляването на колона "Отработени човекочасове" при сумирано отчитане (разширен вариант - със смени). Проблемът се проявява само при смени, които не са с цял брой часове - пр. 9.5 часа смяна. В справка Фиш часовете са вярни, а в присъствената форма излизат повече.
11.02.31 (04.06.2024)
 • УП-3 Добавени са самоотлъчките.
11.02.30 (20.05.2024)
 • ОББ Добавен е нов формат за масови плащания от ОББ за клиенти, които са били на KBC/Райфайзенбанк.
11.02.28 (15.05.2024)
 • Масови плащания Автоматично конвертиране от IBAN в Райфайзенбанк към нов в ОББ.
11.02.27 (15.05.2024)
 • ОББ Добавен е нов формат за масови плащания в ОББ.
11.02.26 (15.05.2024)
 • ОББ Решен е проблем с кодировката на файла за масови плащания към ОББ във вариант "Импорт XML".
11.02.25 (13.05.2024)
 • Дуално обучение Добавена е поддръжка на система за дуално обучение на ученици с код за вид осигурен 42 в Декларация 1.
11.02.24 (12.04.2024)
 • Граждански договори Отстранен е проблем с липсващо поле в модула за граждански договори.
11.02.23 (05.04.2024)
 • Граждански договори Добавена е възможност за запазване на шаблонни текстове за предмет на договора, задължения и други условия и неустойки.
 • Граждански договори Добавена е възможност за задаване на срок за плащане. Това става от страницата "Други условия".
11.02.22 (04.04.2024)
 • Обезщетения и отпуски Редовете на таблицата с обезщетенията са оцветени в зелено или червено за обезщетения, които са с период засягащ текущия месец. В червено са обезщетенията, които са изключени, т.е. със сложена отметка "Ръчно задаване на дните във ведомостта".
11.02.21 (03.04.2024)
 • Масови плащания Добавен е формат за масови плащания на осигуровки и данъци към ОББ.
11.02.15 (05.03.2024)
 • Граждански договор Разширени са текстовите полета за граждански договор.
11.02.14 (23.02.2024)
 • Ведомост за перо Добавена е опция "Показване едновременно на суми и дни/часове".
 • Справки 2 По-рядко използваните справки са изнесени в меню "Справки 2".
11.02.13 (12.02.2024)
 • Декларация 1 и 6 Решени са някои проблеми при подаване с API.
11.02.12 (06.02.2024)
 • Декларация по чл. 73(1) Актуализиран е списъкът с кодовете за вид доход.
11.02.11 (29.01.2024)
 • Командировъчни Добавена е възможност за въвеждане на необлагаеми командировъчни, които в края на годината ще се декларират в Служебните бележки по чл. 73(6).
11.02.10 (25.01.2024)
 • Подаване чрез API Добавена е поддръжка на подаване на Декларации 1 и 6 чрез API на НАП. Предимството е, че подписването, подаването на декларациите и проверката за резултата от обработката става от самата програма и не е нужно да се отваря сайта на НАП. Другото предимство е, че програмата сама проследява резултата от обработката на Декларации 1 и 6 и взима решения за локалната история на база, на която програмата генерира коригиращи декларации.
11.02.03 (08.01.2024)
 • Статистика Добавена е точка "4051 - Професионален опит" към тримесечната статистика.
11.02.02 (04.01.2024)
 • Присъствена форма Решен е проблем с блокиране на програмата при работа с присъствената форма.
11.02.00 (02.01.2024)
 • ЗАПИ 2024 Програмата е актуализирана според промените в ЗБДОО 2024г.