ТРЗ ЗАПИ

11.02.14 (23.02.2024)
 • Ведомост за перо Добавена е опция "Показване едновременно на суми и дни/часове".
 • Справки 2 По-рядко използваните справки са изнесени в меню "Справки 2".
11.02.13 (12.02.2024)
 • Декларация 1 и 6 Решени са някои проблеми при подаване с API.
11.02.12 (06.02.2024)
 • Декларация по чл. 73(1) Актуализиран е списъкът с кодовете за вид доход.
11.02.11 (29.01.2024)
 • Командировъчни Добавена е възможност за въвеждане на необлагаеми командировъчни, които в края на годината ще се декларират в Служебните бележки по чл. 73(6).
11.02.10 (25.01.2024)
 • Подаване чрез API Добавена е поддръжка на подаване на Декларации 1 и 6 чрез API на НАП. Предимството е, че подписването, подаването на декларациите и проверката за резултата от обработката става от самата програма и не е нужно да се отваря сайта на НАП. Другото предимство е, че програмата сама проследява резултата от обработката на Декларации 1 и 6 и взима решения за локалната история на база, на която програмата генерира коригиращи декларации.
11.02.03 (08.01.2024)
 • Статистика Добавена е точка "4051 - Професионален опит" към тримесечната статистика.
11.02.02 (04.01.2024)
 • Присъствена форма Решен е проблем с блокиране на програмата при работа с присъствената форма.
11.02.00 (02.01.2024)
 • ЗАПИ 2024 Програмата е актуализирана според промените в ЗБДОО 2024г.
11.01.22 (01.12.2023)
 • Служебна бележка Актуализирани са формулярите за служебни бележки (декларация по чл. 73, ал. 6).
11.01.15 (30.10.2023)
 • Масови плащания Актуализиран е бюджетният формат за масови плащания за Първа Инвестиционна Банка.
11.01.11 (18.10.2023)
 • Платежни Възстановена е възможността за разпечатка на две различни платежни на една и съща страница.
11.01.09 (06.10.2023)
 • Вносна бележка Добавена е поддръжка на вносна бележка за внасяне на осигуровки или данъци в брой.
11.01.07 (03.10.2023)
 • Масови плащания Нов формат за бюджетни организации в Централна Кооперативна Банка.
11.01.06 (01.10.2023)
 • Банкови сметки Въведени са новите банкови сметки на НАП за плащане на данъци и осигуровки
 • Платежни нареждания Актуализиран е форматът на платежните извеждания за плъщане от/към бюджета
 • Плащания Дадена е възможност за експорт на таблиците за дължим/деклариран ДОД към Excel.