ТРЗ ЗАПИ

9.09.27 (15.06.2022)
 • Изпращане на фишове по електронна поща Добавена е възможност за импорт на адреси и пароли от текстов файл във формат CSV. Форматът е описан в диалога за импорт.
9.09.18 (17.05.2022)
 • Присъствени форми Формите вече се попълват автоматично за еПарични обезщетения и платени отпуски.
9.09.15 (10.05.2022)
 • Платен отпуск в други случаи Добавена е възможност за въвеждане на отпуските за брак, кръводаряване и други като се задават от дата до дата.
9.09.14 (15.04.2022)
 • Списъчен и средно списъчен брой Добавена е възможност за извикване на справката с месец 13, което значи за цялата годиня.
9.09.12 (14.04.2022)
 • Списъчен и средносписъчен брой Добавена е възможност за извеждане на справката само за определен отдел или разходен център.
 • Ведомост за подписи Добавена е колона "Ваучери за храна", за да се удостовери получаването на ваучерите от служителите.
9.09.09 (06.04.2022)
 • Масови плащания към бюджета Добавена е поддръжка на файловия формат MT198/MT103 (BGI) на банка ДСК.
9.09.05 (16.03.2022)
 • ЗБДОО 2022 Отразени са промените в осигуряването от Април месец според ЗБДОО 2022.
9.09.04 (07.03.2022)
 • Неплатен отпуск 90 дни неплатен отпуск се зачитат за трудов стаж през 2022г.
9.09.03 (04.03.2022)
 • Платени отпуски и провизиране Добавена е колона "Отдел" в справката.
9.09.01 (16.02.2022)
 • еСлужебни бележки [чл. 73(6)] Доходи с код 102 (самоосигуряващ се със личен труд) вече не се включват в "Годишна данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ", а се включва само общо удържаният данък в най-последната клетка. Промяната е съобразена с начина на изчисляване в последната версия на програмата на НАП.